Do you smoke?

Multiple choice question

Do you smoke?

Yes, regularly

Yes, occasionally

No I do not smoke